Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Współpraca w sprawach cywilnych


Współpraca sądowa w sprawach cywilnych istnieje między państwami UE na potrzeby udoskonalenia interoperacyjności między systemami sądowymi.


Współpraca w sprawach cywilnych

Celem współpracy sądowej w sprawach cywilnych jest ustanowienie bliskiej współpracy między organami państw członkowskich w celu usunięcia wszelkich przeszkód wynikających z niezgodności poszczególnych systemów prawnych i administracyjnych.

Współpracę sądową w sprawach cywilnych, regulowaną początkowo konwencjami międzynarodowymi, włączono jako „przedmiot wspólnego zainteresowania” do Link otworzy się w nowym oknietraktatu z Maastricht, a następnie do Link otworzy się w nowym oknietraktatu z Amsterdamu (z 1997 r.), co stawia ją – poprzez powiązanie ze swobodnym przepływem osób – na szczeblu wspólnotowym.

Rada Europejska stwierdziła w konkluzjach z posiedzenia w Link otworzy się w nowym oknieTampere, które odbyło się w 1999 r., że „w prawdziwej europejskiej przestrzeni sprawiedliwości niezgodność lub złożoność systemów prawnych i administracyjnych państw członkowskich nie powinna uniemożliwiać osobom fizycznym i podmiotom gospodarczym wykonywania ich praw ani zniechęcać ich do wykonywania takich praw”. Potwierdziło to zobowiązanie państw członkowskich do utworzenia prawdziwej przestrzeni sprawiedliwości, „gdzie każdy może się zwrócić do sądów i władz wszystkich państw członkowskich tak łatwo, jak gdyby to uczynił w swoim własnym państwie”. Aby usprawnić wymiar sprawiedliwości, podejście to zostało ponownie potwierdzone w Link otworzy się w nowym oknieprogramie haskim z 2004 r., jak również w tzw. Link otworzy się w nowym oknieprogramie sztokholmskim z 2009 r.

Zasada wzajemnego uznawania stanowi fundament współpracy sądowej. W myśl tej zasady dąży się do sytuacji, w której orzeczenia sądowe jednego państwa członkowskiego będą uznawane i wykonywane w innym państwie członkowskim bez jakichkolwiek dodatkowych kroków pośrednich, innymi słowy zostanie zniesiona procedura exequatur.

Na odpowiednich podstronach umieszczono dalsze informacje dotyczące niżej wymienionych zagadnień:

Zacieśnianie współpracy między wymiarami sprawiedliwości państw członkowskich jest podstawowym założeniem europejskiego przewodnika na temat ekspertyzy prawnej, który zwieńczył kilkuletnie badania sędziów, prawników, przedstawicieli świata akademickiego i ekspertów w ramach projektu prowadzonego przez Link otworzy się w nowym oknieEuropejski Instytut Ekspertyzy (EEEI).

W przewodniku zawarto ogólne zalecenia, które mogą być dostosowane do potrzeb każdego państwa członkowskiego i każdego wymiaru sprawiedliwości. Takie podejście zapewni dobrą jakość ekspertyz prawnych oraz stosowanie przydatnych praktyk w trakcie ich sporządzania. W przewodniku zamieszczono zalecenia opracowane na podstawie najlepszych praktyk dotyczące sposobów postępowania ekspertów, certyfikacji, etyki i statusu oraz stworzenia europejskiego wykazu ekspertów. Część tych zaleceń może być stosowana przez ekspertów już teraz, a w szczególności zalecenia dotyczące: składania oświadczenia o niezależności na początku sporządzania każdej opinii przez eksperta, wykupienia ubezpieczenia, postępowania podczas przygotowywania wstępnych sprawozdań i redagowania ustrukturyzowanego sprawozdania.

Przewodnik w formacie PDF jest dostępny w następujących językach: Link otworzy się w nowym oknieangielskim, Link otworzy się w nowym okniefrancuskim, Link otworzy się w nowym okniehiszpańskim, Link otworzy się w nowym okniewłoskimLink otworzy się w nowym oknieniemieckimLink otworzy się w nowym okniebułgarskimLink otworzy się w nowym oknieportugalskim i Link otworzy się w nowym oknierumuńskim.


Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.
W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Komisja dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Ostatnia aktualizacja: 21/01/2019